جرثقیل مونوریل
جرثقیل ستونی
جرثقیل بازویی
جرثقیل  نیم دروازه ای
جرثقیل دروازه ای
جرثقیل سقفی آویز
جرثقیل سقفی دو پل
جرثقیل سقفی تک پل
جرثقیل سقفی
انواع جرثقیل های صنعتی و كارگاهی